อบรมดับเพลิง

องค์ประกอบของไฟและความสำคัญของการอบรมดับเพลิง

การอบรมดับเพลิง มีความสำคัญหรือไม่ อย่างไร เพลิงไหม้ เหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นและมันมักเกิดขึ้นบ่อยในสถานประกอบกิจการหรือโรงงานอุตสาหกรรม ถ้าเราไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ตั้งแต่ต้น เหตุการณ์อาจลุกลามบานปลายจนยากที่จะควบคุมได้ นำไปสู่การสูญเสียหรือสร้างความเสียหายทั้งแต่ร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สิน

ก่อนที่เราจะไปดูความสำคัญของการอบรมดับเพลิง อยากให้ทุกคนมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของไฟกันก่อนในเบื้องต้น ซึ่งไฟจะเกิดขึ้นได้จะต้องอาศัยองค์ประกอบทั้ง 3 อย่างได้ เมื่อทั้งหมดรวมตัวกันจะเกิดเป็นไฟไหม้แล้วถ้าปล่อยให้เพลิงไหม้นานเกิน 5 นาทีจนไม่สามารถควบคุมได้ เราจะเรียกเหตุการณ์นั้นว่า อัคคีภัย

องค์ประกอบของไฟ

1.เชื้อเพลิง

เชื้อเพลิงแบ่งออกเป็น 3 สถานะ ได้แก่ ของแข็ง ของเหลวและก๊าซ เชื้อเพลิงแต่ละสถานะ ใช้ถังดับเพลิงที่แตกต่างกันออกไป การอบรมดับเพลิงจะทำให้เกิดความรู้ และเกิดความเข้าใจว่าเพลิงไหม้แบบไหน ใช้ถังดับเพลิงประเภทไหนเหมาะสมมากที่สุด

2.ความร้อน

สำหรับความร้อน มีด้วยกัน 2 ระยะ ความร้อนระยะที่หนึ่งคือ จุดวาบไฟ หมายถึงอุณหภูมิความร้อนที่สะสมจนถึงจุดที่เชื้อเพลิงเกิดการคายไอออกมา ส่วนระยะที่สองคือ จุดชวาลหรือจุดติดไฟ หมายถึงอุณหภูมิที่เชื้อเพลิงได้รับสะสม จนถึงจุดที่ติดเป็นเปลวไฟขึ้นมา

3.ออกซิเจน

ออกซิเจน องค์ประกอบของเชื้อเพลิง ในบรรยากาศมีก๊าซหลายชนิด แต่หลักๆ แล้วถ้าแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ ออกซิเจนในอากาศมี 21% ที่เหลือเป็นไนโตรเจน 78% และอื่นๆ อีก 1% แม้ออกซิเจนจะมีน้อยกว่าไนโตรเจนแต่มันก็เป็นปริมาณที่เพียงพอทำให้เกิดการลุกติดไฟได้

เมื่อไหร่ก็ตามที่องค์ประกอบทั้ง 3 อย่างรวมตัวกัน จะทำให้เกิดไฟขึ้นมา และถ้าเราต้องการดับไฟเพียงแค่ตัดองค์ประกอบอย่างไรอย่างหนึ่งออก

ความสำคัญของการอบรมดับเพลิง

การอบรมดับเพลิง นับว่ามีความสำคัญอย่างมาก พนักงานจะเกิดความรู้และความเข้าใจถึงสาเหตุและการป้องกันอัคคีภัย นอกจากนั้นผู้เข้ารับการอบรมดับเพลิงยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประเมินเหตุการณ์ และการอพยพ หนีไฟอย่างรวดเร็วและถูกต้อง ผู้เข้ารับการอบรมดับเพลิงจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์สำหรับดับเพลิงขั้นพื้นฐาน สามารถโต้ตอบเหตุฉุกเฉินได้ตั้งแต่ไฟไหม้ขนาดเล็ก เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์บานปลายไปในระดับที่มีความรุนแรง

การอบรมดับเพลิงยังเป็นไปตามข้อกฎหมายด้านความปลอดภัย ซึ่งได้มีการระบุให้สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการอบรมดับเพลิงให้แก้พนักงานในองค์กร ไม่น้อยไปกว่า 40% ของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงาน และอบรม 60 คนต่อ 1 รุ่น หากเป็นภาคปฏิบัติให้อบรม 20 คนต่อวิทยากร 1 ท่าน เป็นไปตามกฏกระทรวงที่ได้กำหนดมาตรฐานในการบริการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555